19-06-2024

Giới thiệu trung tâm

Giới thiệu về Trung tâm

Giới thiệu về Trung tâm

Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Phú Nhuận là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên, tháng 3 năm 2023 đơn vị tổ chức lại từ TT. VH và TT. TDTT quận thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao theo Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân...