19-06-2024

Giới thiệu cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc (phụ trách Hành chính và Nghiệp vụ), các Phòng: Hành chính - Quản trị, Kế toán - Tài vụ, Nghiệp vụ và 04 Câu lạc bộ trực thuộc: Câu lạc bộ TDTTT Rạch Miễu, Câu lạc bộ...