19-06-2024

Phương hướng hoạt động

Phương hướng hoạt động năm 2015

Phương hướng hoạt động năm 2015

- Tập trung chính vào công tác tuyển chọn huấn luyện viên có đủ trình độ để củng cố - nâng chất công tác huấn luyện nâng cao, tập trung nhiều ở bộ môn có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất nhằm hoàn thành chỉ tiêu sự nghiệp năm 2015.
- Tăng mức...